fbpx

Algemene voorwaarden Equifocus paardencoaching

 

Artikel 1 Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Equifocus paardencoaching
gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door Equifocus paardencoaching uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
2. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op aanvraag door Equifocus paardencoaching
gratis verstrekt.
3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Puur Equifocus paardencoaching
een overeenkomst aan gaat of met wie Equifocus paardencoaching
in onderhandeling is over het sluiten van
een overeenkomst.
4. Cliënt: degene die deelneemt aan een begeleidings- en/of coachingstraject of
cursus, workshop/training.
5. Opdracht: iedere opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook.
6. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Equifocus paardencoaching
en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.
7. Diensten: Alle door Equifocus paardencoaching aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding dan wel onderwijs of advisering, alles in de ruimste zin van het woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder
begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Equifocus paardencoaching diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Niet alleen Equifocus paardencoaching, maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de cliënt zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Equifocus paardencoaching uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Acceptatie
Door ondertekening verklaart opdrachtgever dat de cliënt in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert.

 

Artikel 4. Offertes
1. De door Equifocus paardencoaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Equifocus paardencoaching is slechts aan de offertes gebonden
indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.
3. Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van Equifocus paardencoaching van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan Equifocus paardencoaching doorberekenen aan de opdrachtgever.
4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Equifocus paardencoaching beschikbare informatie.
5. Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de wederpartij.

 

Artikel 5. Uitvoering van overeenkomsten
1. De gesloten overeenkomsten tussen Equifocus paardencoaching en opdrachtgever leiden voor Equifocus paardencoaching tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Equifocus paardencoaching gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Equifocus paardencoaching verlangd kan worden.
2. De cliënt zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de cliënt naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die
tijdens de sessies worden gemaakt.
3. Mocht de coach tijdens het coach traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Equifocus paardencoaching het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in
overleg met de opdrachtgever geschieden.
5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Equifocus paardencoaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Equifocus paardencoaching worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Equifocus paardencoaching zijn verstrekt, heeft Equifocus paardencoaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Equifocus paardencoaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Equifocus paardencoaching is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 6. Contractduur en opzegging
1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal
leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een
opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. In geval dat restitutie van
vooruitbetaalde bedragen niet mogelijk is, is dit schriftelijk overeengekomen.
3. In het geval van onderwijs/cursussen of workshops heeft de cliënt na inschrijving een bedenktijd van 14 dagen om de inschrijving ongedaan te maken.

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de
overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Equifocus paardencoaching zal de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
heeft, zal Equifocus paardencoaching de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Equifocus paardencoaching daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot
gevolg heeft.

 

Artikel 8. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.
2. Informatie met betrekking tot de cliënt wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht,
alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk
toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de
Nederlandse wetgeving. Derhalve zal Equifocus paardencoaching niet kunnen worden aangesproken
als zij onwettige zaken aan de sponsor van de cliënt of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
3. Aan de opdracht zal door Equifocus paardencoaching niet zonder toestemming van de opdrachtgever
extern gerefereerd worden.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs, merk-, modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele
eigendom berusten op de door Equifocus paardencoaching ter uitvoering van de overeenkomst
geleverde diensten, is en blijft Equifocus paardencoaching houder respectievelijk eigenaar van deze
rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor
het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en
auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
2. Equifocus paardencoaching behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden
opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10. Betaling en verzuim
1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door Equifocus paardencoaching aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke
hoofde dan ook.
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald,
zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van
betalingsverzuim door de opdrachtgever is Equifocus paardencoaching gerechtigd alle ten behoeve van
de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te
schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan
worden gesteld.
3. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd
over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de
vorderingen van Equifocus paardencoaching en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Equifocus paardencoaching onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Als van Equifocus paardencoaching meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter
uitvoering van de overeenkomst, kan Equifocus paardencoaching voor aanvang van haar
werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

 

Artikel 11. Incassokosten
Ingeval Equifocus paardencoaching om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake o.a. (producten) aansprakelijkheid is Equifocus paardencoaching niet gehouden tot enige vergoeding van de schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij derden. Equifocus paardencoaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de cliënt zelf wordt aangericht. Hierbij verklaart
de cliënt alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen.
2. De aansprakelijkheid van Equifocus paardencoaching is beperkt tot de factuurwaarde van de
opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van wat in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langer looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Equifocus paardencoaching of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Equifocus paardencoaching aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Equifocus paardencoaching afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Equifocus paardencoaching in verband met die verzekering draagt.
4. Elke aansprakelijkheid van Equifocus paardencoaching voor bedrijfsschade of andere indirecte
schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 13. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Equifocus paardencoaching heeft het recht om zonder opgave van reden het coachingstraject of de
workshop/training of cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door
de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Equifocus paardencoaching betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.
2. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor het coachingstraject of de workshop/training of cursus te annuleren per aangetekend verzonden brief (zie 3 en 4), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 6 weken voor aanvang van het coachingstraject of de workshop/training of cursus, kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleiding- of coachingtraject te voldoen.
4. Bij annulering binnen 6 weken tot en met 4 weken voor aanvang van het coachingstraject of de
workshop/training is Equifocus paardencoaching gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in
rekening te brengen en bij annulering binnen 4 weken het volledige bedrag.
5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van het coachingstraject of de workshop/training of cursus de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
6. Een particulier/individueel begeleiding- of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur, is Equifocus paardencoaching gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht;
7. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

Artikel 14. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met Equifocus paardencoaching wordt aan Equifocus paardencoaching toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst
verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Equifocus paardencoaching als vertrouwelijk behandelen en uitsluitend gebruiken voor haar eigen administratieve doeleinden.
2. Equifocus paardencoaching respecteert de Europese Privacywet Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) en zal de gegevens verwijderen indien hiertoe wordt verzocht.

 

Artikel 15. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen Equifocus paardencoaching en de opdrachtgever is Nederlands
recht van toepassing.
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn
en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de
bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Equifocus paardencoaching gevestigd is.

 

Artikel 16. Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens Equifocus paardencoaching aan opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

Scroll naar boven
Vraag
1
Hallo, Heb je een vraag. Stel hem gerust
Hallo, Is alles duidelijk? Mocht je vragen hebben stel ze gerust.